سایر دوره ها

جديدترين دوره ها

مركز كنترل و هماهنگي عمليات پرواز-Operation Control Centre (OCC)

کد : 1095

مدت دوره : 32:00ساعت

مبلغ نهایی : 32,000,000 ريال

شرایط دوره :

ظرفیت کل : 16

ظرفیت باقیمانده : 16

اصول تستهاي پروازي-Flight Test

کد : 1092

مدت دوره : 06:00ساعت

مبلغ نهایی : 6,000,000 ريال

شرایط دوره :

ظرفیت کل : 16

ظرفیت باقیمانده : 16

مهندسي عمليات-Operation Engineering

کد : 1091

مدت دوره : 06:00ساعت

مبلغ نهایی : 6,000,000 ريال

شرایط دوره :

ظرفیت کل : 16

ظرفیت باقیمانده : 16

تجزيه تحليل بولتنهاي تعميراتي و امريه هاي الزام آور هواپيما-ADs/SBs Analyzing

کد : 1086

مدت دوره : 16:00ساعت

مبلغ نهایی : 24,000,000 ريال

شرایط دوره :

ظرفیت کل : 16

ظرفیت باقیمانده : 16

فرسودگي هواپيما و چالشهاي آن-Airplane Aging and Challenges

کد : 1071

مدت دوره : 16:00ساعت

مبلغ نهایی : 24,000,000 ريال

شرایط دوره :

ظرفیت کل : 16

ظرفیت باقیمانده : 16

اصول اخلاق حرفه اي و تضاد منافع در هوانوردي-Professional Ethics And Conflict Of Interest

کد : 1070

مدت دوره : 16:00ساعت

مبلغ نهایی : 24,000,000 ريال

شرایط دوره :

ظرفیت کل : 16

ظرفیت باقیمانده : 16

minimum equipment list

آشنايي با اصول تدوين و بكارگيري MEL-Minimum Equipment List (MEL)

کد : 1068

مدت دوره : 20:00ساعت

مبلغ نهایی : 20,000,000 ريال

شرایط دوره :

ظرفیت کل : 16

ظرفیت باقیمانده : 16

operation control centre

مركز كنترل و هماهنگي عمليات پرواز-Operation Control Centre (OCC)

کد : 1047

مدت دوره : 32:00ساعت

مبلغ نهایی : 32,000,000 ريال

شرایط دوره :

ظرفیت کل : 16

ظرفیت باقیمانده : 16

flight test

اصول تستهاي پروازي-Flight Test

کد : 1044

مدت دوره : 06:00ساعت

مبلغ نهایی : 9,000,000 ريال

شرایط دوره :

ظرفیت کل : 16

ظرفیت باقیمانده : 16

Operation Engineering

مهندسي عمليات-Operation Engineering

کد : 1043

مدت دوره : 06:00ساعت

مبلغ نهایی : 6,000,000 ريال

شرایط دوره :

ظرفیت کل : 16

ظرفیت باقیمانده : 15

service bulletin

تجزيه تحليل بولتنهاي تعميراتي و امريه هاي الزام آور هواپيما-ADs/SBs Analyzing

کد : 1038

مدت دوره : 16:00ساعت

مبلغ نهایی : 24,000,000 ريال

شرایط دوره :

ظرفیت کل : 16

ظرفیت باقیمانده : 16

برنامه كنترل عمر هواپيما-Aging Airplane Program

کد : 1032

مدت دوره : 60:00ساعت

مبلغ نهایی : 84,000,000 ريال

شرایط دوره :

ظرفیت کل : 16

ظرفیت باقیمانده : 16