پهپاد

جديدترين دوره ها

توجه:   دوره جدید معلم خلبانی پهپاد در شهریورماه 1402 برنامه ریزی و اجرا میشود.

متقاضی گرامی:

شرط صدور گواهینامه "مدرس کاربری پهپاد" علاوه بر شرکت در دوره و موفقیت در دوره، این است که متقاضی حداقل ۲ سال سابقه هدایت پهپاد داشته باشد و این سابقه را بتواند بصورت مکتوب از یک ارگان ذیصلاح ارائه نماید و از طرف یک مرکز آموزش کاربری پهپاد برای شرکت در دوره معرفی شده باشد.. منظور از ارگان ذیصلاح یک ساختار مرتبط در حوزه ارائه خدمات پرواز پهپاد است که میتواند دولتی و یا غیر دولتی باشد. گواهینامه خلبانی پهپاد از سازمان هواپیمایی کشوری نیز می تواند به عنوان جایگزین این نامه ارائه شود.

بدیهی است اشخاصی که نتوانند تا پایان دوره این گواهی و معرفی نامه را ارائه نمایند شرایط اخذ گواهینامه را نخواهند داشت.

جهت اخذ گواهینامه معلم کاربری پهپاد شما باید پس از اخذ تاییدیه قبولی در دروس نظری روش تدریس، عوامل انسانی و صلاحیت پرواز در بخش آموزش و آزمون عملی مربوطه شرکت نموده و در آن بخش نیز نمره قبولی اخذ نمایید.

شرط قبولی در درس روش تدریس حضور موثر و مشارکت در کلاس و انجام تکالیف محوله و نیز کسب حداقل نمره قبولی ۷۰ از ۱۰۰ و یا ۱۴ از ۲۰ در آزمون تستی این درس خواهد بود. 

شرط قبولی در درس صلاحیت پرواز حضور موثر و مشارکت در کلاس و انجام تکالیف محوله و نیز کسب حداقل نمره قبولی ۱۷ از ۲۰ در آزمون کتبی مربوطه خواهد بود. 

شرط قبولی در کلاس عوامل انسانی حضور موثر و مشارکت در کلاس و کسب نمره قبولی ۷۵ از ۱۰۰ می باشد. 

برای افزایش کیفیت آموزش، دوره بصورت حضوری برگزار خواهد شد.

تنها کسانی که در این سه درس دارای نمره قبولی باشند مجاز به شرکت در بخش دوره عملی می باشند که برنامه آن اعلام خواهد گردید و بصورت حضوری برگزار خواهد شد. 

موفق باشید.

دوره عملي معلم خلباني پهپاد

کد : 9911556

استاد : میثاق مشهدی

مبلغ نهایی : 15,000,000 ريال

توضیحات دوره: : محل برگزاری: باغ گیاهشناسی
نیازی به وسیله پرنده نیست.
تاریخ برگزاری 24 اسفند ماه
ساعت کلاس: 10 تا 17

ظرفیت کل : 20

ظرفیت باقیمانده : 5

مهلت ثبت نام : 1402/12/17

دوره عملي معلم خلباني پهپاد

کد : 9911555

استاد : میثاق مشهدی

مبلغ نهایی : 15,000,000 ريال

توضیحات دوره: : محل برگزاری: باغ گیاهشناسی
نیازی به وسیله پرنده نیست.
تاریخ برگزاری 17 اسفند ماه
ساعت کلاس: 10 تا 17

ظرفیت کل : 25

ظرفیت باقیمانده : 0

مهلت ثبت نام : 1402/12/15