مقررات هوانوردی

جديدترين دوره ها

(FDP (flight duty period-كيش اير

کد : 9911338

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

استاد : مدرس مورد تاييد سازمان هواپيمايي كشوري

مبلغ قبل از تخفیف : 16,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 16,000,000 ريال

توضیحات مبلغ : ساعت 9 تا 13 در محل شركت كيش اير

شروع : 1402/07/15

پایان : 1402/07/18

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 6

ظرفیت باقیمانده : 0

سطح دوره : Basic

نوع دوره : حضوری

دسته بندی : مقررات هوانوردی

مهلت ثبت نام : 1402/07/15

icao annexes

انكسهاي ۲، ۶ و ۱۱ ايكائو-ICAO Annexes 2, 6 and 11

کد : 1090

تعداد جلسات : 12جلسه

مدت دوره : 48:00ساعت

استاد : مدرس مورد تاييد سازمان هواپيمايي كشوري

مبلغ قبل از تخفیف : 48,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 48,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/12/07

پایان : 1402/12/14

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 16

ظرفیت باقیمانده : 16

سطح دوره : Basic

نوع دوره : حضوری - دانشکده

دسته بندی : مقررات هوانوردی

مهلت ثبت نام : 1402/12/07

الزامات مراكز تعمير و نگهداري هواپيما - بخش 145 (پيشرفته)-AMO Requirements - Part 145 - (Advanced)

کد : 1087

تعداد جلسات : 8جلسه

مدت دوره : 32:00ساعت

استاد : مدرس مورد تاييد سازمان هواپيمايي كشوري

مبلغ قبل از تخفیف : 32,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 32,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/12/07

پایان : 1402/12/10

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 16

ظرفیت باقیمانده : 16

سطح دوره : Advance

نوع دوره : حضوری - دانشکده

دسته بندی : مقررات هوانوردی

مهلت ثبت نام : 1402/12/07

الزامات صدور گواهينامه براي موتور هواپيما CS-E-CS-E -Requirements

کد : 1084

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

استاد : مدرس مورد تاييد سازمان هواپيمايي كشوري

مبلغ قبل از تخفیف : 24,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 24,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/11/28

پایان : 1402/11/29

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 16

ظرفیت باقیمانده : 16

سطح دوره : Advance

نوع دوره : حضوری - دانشکده

دسته بندی : مقررات هوانوردی

مهلت ثبت نام : 1402/11/28

الزامات مراكز تعمير و نگهداري هواپيما - بخش 145 (پيشرفته)-AMO Requirements - Part 145 - (Advanced)

کد : 1062

تعداد جلسات : 8جلسه

مدت دوره : 32:00ساعت

استاد : مدرس مورد تاييد سازمان هواپيمايي كشوري

مبلغ قبل از تخفیف : 32,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 32,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/09/19

پایان : 1402/09/22

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 16

ظرفیت باقیمانده : 16

سطح دوره : Advance

نوع دوره : حضوری - دانشکده

دسته بندی : مقررات هوانوردی

مهلت ثبت نام : 1402/09/19

بازرسي تحويل و پذيرش قطعات مبتني بر بخش ۱۴۵-Receiving inspection techniques

کد : 1061

تعداد جلسات : 3جلسه

مدت دوره : 10:00ساعت

استاد : مدرس مورد تاييد سازمان هواپيمايي كشوري

مبلغ قبل از تخفیف : 15,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 15,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/09/14

پایان : 1402/09/15

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 16

ظرفیت باقیمانده : 16

سطح دوره : Advance

نوع دوره : حضوری - دانشکده

دسته بندی : مقررات هوانوردی

مهلت ثبت نام : 1402/09/14

انبارش قطعات مبتني بر بخش ۱۴۵ - مقدماتي-Aviation Storage Requirements - (Basic)

کد : 1060

تعداد جلسات : 3جلسه

مدت دوره : 10:00ساعت

استاد : مدرس مورد تاييد سازمان هواپيمايي كشوري

مبلغ قبل از تخفیف : 15,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 15,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/09/12

پایان : 1402/09/13

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 16

ظرفیت باقیمانده : 16

سطح دوره : Intermediate

نوع دوره : حضوری - دانشکده

دسته بندی : مقررات هوانوردی

مهلت ثبت نام : 1402/09/12

مقررات گواهينامه هاي خدمه پروازي - (Part FCL)-Air Crew Regulation (Part FCL)

کد : 1059

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

استاد : مدرس مورد تاييد سازمان هواپيمايي كشوري

مبلغ قبل از تخفیف : 36,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 36,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/09/20

پایان : 1402/09/22

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 16

ظرفیت باقیمانده : 16

سطح دوره : Basic

نوع دوره : حضوری - دانشکده

دسته بندی : مقررات هوانوردی

مهلت ثبت نام : 1402/09/20

Air Ops

قوانين و مقررات عمليات هوانوردي - Air Ops

کد : 1056

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 40:00ساعت

استاد : مدرس مورد تاييد سازمان هواپيمايي كشوري

مبلغ قبل از تخفیف : 60,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 60,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/09/18

پایان : 1402/09/20

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 16

ظرفیت باقیمانده : 16

سطح دوره : Basic

نوع دوره : حضوری - دانشکده

دسته بندی : مقررات هوانوردی

مهلت ثبت نام : 1402/09/18

مقررات گواهينامه هاي پرسنل تعمير و نگهداري هواپيما - بخش ۶۶-Part 66 -AML

کد : 1055

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

استاد : مدرس مورد تاييد سازمان هواپيمايي كشوري

مبلغ قبل از تخفیف : 36,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 36,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/09/12

پایان : 1402/09/14

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 16

ظرفیت باقیمانده : 16

سطح دوره : Advance

نوع دوره : حضوری - دانشکده

دسته بندی : مقررات هوانوردی

مهلت ثبت نام : 1402/09/12

مقررات بخش فرود گاهي-Part ADR Requirements

کد : 1054

تعداد جلسات : 5جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : مدرس مورد تاييد سازمان هواپيمايي كشوري

مبلغ قبل از تخفیف : 20,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 20,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/09/13

پایان : 1402/09/15

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 16

ظرفیت باقیمانده : 16

سطح دوره : Basic

نوع دوره : حضوری - دانشکده

دسته بندی : مقررات هوانوردی

مهلت ثبت نام : 1402/09/13

بازرسي تحويل و پذيرش قطعات مبتني بر بخش ۱۴۵-Receiving inspection techniques

کد : 1053

تعداد جلسات : 3جلسه

مدت دوره : 10:00ساعت

استاد : مدرس مورد تاييد سازمان هواپيمايي كشوري

مبلغ قبل از تخفیف : 15,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 15,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/09/11

پایان : 1402/09/12

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 16

ظرفیت باقیمانده : 16

سطح دوره : Advance

نوع دوره : حضوری - دانشکده

دسته بندی : مقررات هوانوردی

مهلت ثبت نام : 1402/09/11

انبارش در هوانوردي مبتني بر مقررات بخش 145 (پيشرفته)-Aviation Storage Requirements - (Advanced)

کد : 1052

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

استاد : مدرس مورد تاييد سازمان هواپيمايي كشوري

مبلغ قبل از تخفیف : 8,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 8,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/09/08

پایان : 1402/09/08

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 16

ظرفیت باقیمانده : 16

سطح دوره : Advance

نوع دوره : حضوری - دانشکده

دسته بندی : مقررات هوانوردی

مهلت ثبت نام : 1402/09/08

انبارش قطعات مبتني بر بخش ۱۴۵ - مقدماتي-Aviation Storage Requirements - (Basic)

کد : 1050

تعداد جلسات : 3جلسه

مدت دوره : 10:00ساعت

استاد : مدرس مورد تاييد سازمان هواپيمايي كشوري

مبلغ قبل از تخفیف : 15,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 15,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/09/04

پایان : 1402/09/05

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 16

ظرفیت باقیمانده : 16

سطح دوره : Basic

نوع دوره : حضوری - دانشکده

دسته بندی : مقررات هوانوردی

مهلت ثبت نام : 1402/09/04

الزامات صدور گواهينامه براي هواپيماي سبك CS-23-CS-23 Requirements

کد : 1039

تعداد جلسات : 15جلسه

مدت دوره : 60:00ساعت

استاد : مدرس مورد تاييد سازمان هواپيمايي كشوري

مبلغ قبل از تخفیف : 84,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 84,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/08/01

پایان : 1402/08/10

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 16

ظرفیت باقیمانده : 16

سطح دوره : Advance

نوع دوره : حضوری - دانشکده

دسته بندی : مقررات هوانوردی

مهلت ثبت نام : 1402/08/01

1 2