CATC Short Course Site Header
جملات قصار
شخص عاقل و هوشيار از تجربيات ديگرن استفاده مي كند اما مردم مغرور مي خواهند همه چيز را خود تجربه كنند. لرد آويبوري
ثبت نام امتحانات

دانلود برنامه امتحانات خرداد و تیرماه 1401... اینجا

دانلود برنامه امتحانات مرداد، شهریور و مهر 1401...اینجا

پرداخت شهریه ترم کلیه دوره ها

مبلغ نهایی 25,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 25,500,000 ريال

ظرفیت باقیمانده: 190

کد : 9911181

توضیحات مبلغ : 1. شهریه ترم تابستان 1401 کلیه دوره ها فعال از ترم های گذشته
2. شهریه صرفا از طریق سامانه قابل پرداخت است
3. در صورت عدم پرداخت شهریه دانشپذیر منصرف از تحصیل محسوب می شود.
4. تاریخ پرداخت تا 1401/5/1 تعیین شده است.