سنجش سطح زبان (LPR)

لیست زمان برگزاری آزمون ها
سنجش سطح زبان هوانوردی

سنجش سطح زبان هوانوردی

کد : 9900019

مدت دوره : 00:00ساعت

مبلغ قبل از تخفیف : 3,000,000 ريال

مبلغ نهایی : - ريال

شروع : 1399/12/21

مهلت ثبت نام :

سنجش سطح زبان هوانوردی

سنجش سطح زبان هوانوردی

کد : 9900018

مدت دوره : 00:00ساعت

مبلغ قبل از تخفیف : 3,000,000 ريال

مبلغ نهایی : - ريال

شروع : 1399/12/21

مهلت ثبت نام :

سنجش سطح زبان هوانوردی

سنجش سطح زبان هوانوردی

کد : 9900017

مدت دوره : 00:00ساعت

مبلغ قبل از تخفیف : 3,000,000 ريال

مبلغ نهایی : - ريال

شروع : 1399/12/21

مهلت ثبت نام :

سنجش سطح زبان هوانوردی

سنجش سطح زبان هوانوردی

کد : 9900016

مدت دوره : 00:00ساعت

مبلغ قبل از تخفیف : 3,000,000 ريال

مبلغ نهایی : - ريال

شروع : 1399/12/21

مهلت ثبت نام :

سنجش سطح زبان هوانوردی

سنجش سطح زبان هوانوردی

کد : 9900015

مدت دوره : 00:00ساعت

مبلغ قبل از تخفیف : 3,000,000 ريال

مبلغ نهایی : - ريال

شروع : 1399/12/21

مهلت ثبت نام :

سنجش سطح زبان هوانوردی

سنجش سطح زبان هوانوردی

کد : 9900014

مدت دوره : 00:00ساعت

مبلغ قبل از تخفیف : 3,000,000 ريال

مبلغ نهایی : - ريال

شروع : 1399/12/21

مهلت ثبت نام :

سنجش سطح زبان هوانوردی

سنجش سطح زبان هوانوردی

کد : 9900013

مدت دوره : 00:00ساعت

مبلغ قبل از تخفیف : 3,000,000 ريال

مبلغ نهایی : - ريال

شروع : 1399/12/21

مهلت ثبت نام :

سنجش سطح زبان هوانوردی

سنجش سطح زبان هوانوردی

کد : 9900012

مدت دوره : 00:00ساعت

مبلغ قبل از تخفیف : 3,000,000 ريال

مبلغ نهایی : - ريال

شروع : 1399/12/14

مهلت ثبت نام :

سنجش سطح زبان هوانوردی

سنجش سطح زبان هوانوردی

کد : 9900011

مدت دوره : 00:00ساعت

مبلغ قبل از تخفیف : 3,000,000 ريال

مبلغ نهایی : - ريال

شروع : 1399/12/14

مهلت ثبت نام :

سنجش سطح زبان هوانوردی

سنجش سطح زبان هوانوردی

کد : 9900010

مدت دوره : 00:00ساعت

مبلغ قبل از تخفیف : 3,000,000 ريال

مبلغ نهایی : - ريال

شروع : 1399/12/14

مهلت ثبت نام :

سنجش سطح زبان هوانوردی

سنجش سطح زبان هوانوردی

کد : 9900009

مدت دوره : 00:00ساعت

مبلغ قبل از تخفیف : 3,000,000 ريال

مبلغ نهایی : - ريال

شروع : 1399/12/14

مهلت ثبت نام :

سنجش سطح زبان هوانوردی

سنجش سطح زبان هوانوردی

کد : 9900008

مدت دوره : 00:00ساعت

مبلغ قبل از تخفیف : 3,000,000 ريال

مبلغ نهایی : - ريال

شروع : 1399/12/14

مهلت ثبت نام :

سنجش سطح زبان هوانوردی

سنجش سطح زبان هوانوردی

کد : 9900007

مدت دوره : 00:00ساعت

مبلغ قبل از تخفیف : 3,000,000 ريال

مبلغ نهایی : - ريال

شروع : 1399/12/14

مهلت ثبت نام :

سنجش سطح زبان هوانوردی

سنجش سطح زبان هوانوردی

کد : 9900006

مدت دوره : 00:00ساعت

مبلغ قبل از تخفیف : 3,000,000 ريال

مبلغ نهایی : - ريال

شروع : 1399/12/14

مهلت ثبت نام :

سنجش سطح زبان هوانوردی

سنجش سطح زبان هوانوردی

کد : 9900005

مدت دوره : 00:00ساعت

مبلغ قبل از تخفیف : 3,000,000 ريال

مبلغ نهایی : - ريال

شروع : 1399/12/07

مهلت ثبت نام :

1 2